Oferta


Zakres ?wiadczonych us?ug i dzia?alno?ci handlowej
 

Podstawowe kierunki:

• Roboty konstrukcyjne, specjalistyczne podbicia pod fundamentami, pog??bienia piwnic.
• Roboty budowlane ze szczególnym uwzgl?dnieniem wszelkiego rodzaju prac remontowych, wyko?czeniowych i modernizacyjnych, pomieszcze?, pokry? dachowych i elewacji.

 

Typowe i najcz??ciej wykonywane prace
 

roboty konstrukcyjne
• podbicia fundamentów
• stropy 
• nadpro?a 
• klatki schodowe –?elbetowe
 

roboty ogólnobudowlane 
• zmiana uk?adu pomieszcze? - rozbiórka i wykonanie nowych ?cianek dzia?owych (z pokryciem p?ytami gipsowo-kartonowymi lub gipsowo-w?óknowymi) 
• zabudowa poddaszy - suchy tynk wraz z ociepleniem 
• monta? sufitów podwieszanych i o?wietlenia 
• roboty murowe, tynkarskie, ciesielskie, dekarskie

roboty wyko?czeniowe
• malowanie ?cian i stolarki budowlanej 
• uk?adanie p?ytek ceramicznych 
• wykonanie suchych tynków i g?adzi gipsowych 
• uk?adanie, paneli i wyk?adzin pod?ogowych 
• wymiana okien, drzwi wewn?trznych i wej?ciowych 
• monta? ceramiki sanitarnej, wanien i kabin prysznicowych 
zewn?trzne – kamienice, domy jednorodzinne i bloki i kamienice, mieszkalne
• docieplenie ?cian zewn?trznych (metoda lekka mokra) 
• uzupe?nienie lub wymiana tynku i malowanie elewacji 
• remonty balkonów wraz z wymian? balustrad 
• izolacje termiczne dachów - docieplenie 
• wykonanie lub naprawa pokry? dachowych 
• wymiana rynien i rur spustowych 
• uk?adanie podjazdów i chodników z kostki brukowej 
• wykonanie tarasów wraz z izolacj? przeciwwodn? 
Sposoby realizacji
• Realizacja wszelkich zada? z wykorzystaniem najnowszych technologii i nowoczesnych materia?ów, nie wykluczaj?c tradycyjnych rozwi?za?. 
• Zaopatrzenie i dostawa niezb?dnych do zako?czenia inwestycji materia?ów budowlanych i wyko?czeniowych. 
• D??enie do sprostania ka?demu zadaniu, równie? bardzo indywidualnemu i nietypowemu. 
Kompleksowe us?ugi
• Przej?cie pe?nej obs?ugi inwestycji - rola generalnego wykonawcy i koordynatora. 
• Kompletna realizacja zadania pocz?wszy od fazy projektowej, po prace wyko?czeniowe i monta? wyposa?enia. 
• Przeprowadzenie uj?tych w planie inwestycji prac instalacyjnych, zarówno podstawowych jak i rzadziej stosowanych, w oparciu o konsultacje techniczne i ?cis?? wspó?prac? z wieloma wyspecjalizowanymi firmami. 
Adresat oferty
• Wszyscy inwestorzy, zarówno indywidualni, jak te? firmy i instytucje. 
• Miejsca przeprowadzanych prac - budynki mieszkalne, obiekty przemys?owe i u?yteczno?ci publicznej, wszelkiego typu biura i magazyny, lokale mieszkalne i handlowe. 
Standard obs?ugi
• Indywidualne podej?cie do ka?dego zlecenia. 
• Dobór technologii i materia?ów z uwzgl?dnieniem atestów i aprobat technicznych. 
• Ka?dorazowa rzetelna wycena. 


Standardowy sposób wyceny us?ug
Roboty ogólnobudowlane i wyko?czeniowe wyceniane s? za pomoc? kosztorysów na podstawie norm KNR (katalogi nak?adów rzeczowych) oraz sk?adników kalkulacyjnych zró?nicowanych w zale?no?ci od zakresu i wielko?ci inwestycji. Wyj?tkiem s? drobne prace, je?li wyst?puj? jako odr?bne zlecenie.
Jako wst?pn? wycen? wykonujemy kosztorys ofertowy w oparciu o podany przez inwestora zakres prac wraz z niezb?dnymi wymiarami lub wyliczonymi ilo?ciami

Do?o?ymy wszelkich stara? w kierunku dotrzymania ustalonych terminów i zachowania wysokiej jako?ci ?wiadcze?. 

 
   

Aktualno?ci

06-12-2011
Wyprzedaz narzedzi zbrojarskich! Szczegó?y w zak?adce og?oszenia.

22-01-2008
Nasza nowa strona jest gotowa i oddana do u?ytku - zapraszamy!

23-12-2006
Wprowadzili?my nowe produkty do naszego asortymentu.

24-11-2005
Dodali?my nowe us?ugi w promocyjnych cenach. Zapoznaj si? z nimi koniecznie!

   
www.agro-bud.com.pl o firmie | oferta | kontakt | ogłoszenia
 
Realizacja : Netcorp