O firmie

Firma powsta?a w 1989 roku w Krakowie, jako prywatny zak?ad agencyjny przekszta?ci?a si? w Przedsi?biorstwo Budowlano Remontowe „STADOREX. 
Pocz?tkowy profil dzia?alno?ci: specjalistyczne roboty budownictwa przemys?owego (piece tunelowe kominy wielkopiecowe), zosta?  w krótkim czasie rozszerzony o pe?en wachlarz robót budowlanych i remontowych. Do realizowanych   w tym okresie umów nale?a?y bezpo?rednie zlecenia od inwestorów instytucjonalnych,  
indywidualnych oraz uczestnictwo w wi?kszych przedsi?wzi?ciach w ramach podwykonawstwa.


W 2005 roku nast?pi?a zmiana nazwy.Przedsi?biorstwo Budowlano Handlowe „AGRO-BUD”, kontynuuje sw? dzia?alno?? ?wiadcz?c niezmiennie wszelakie us?ugi.
Obecnie, podstawow? ofert? stanowi? wszelkiego rodzaju prace budowlane, remontowe, adaptacyjne, pomieszcze?, jak i ca?ych obiektów, wraz z dostaw? potrzebnych materia?ów.Dzi?ki ?cis?ej wspó?pracy z wieloma specjalistycznymi zak?adami, kompleksowa us?uga mo?e obejmowa? równie? wykonanie wszelkiego rodzaju instalacji oraz monta? urz?dze?. Oferta kierowana jest zarówno do inwestorów prywatnych, jak te? firm i instytucji. Szeroki zakres prac w po??czeniu wieloma kontaktami na polu wspó?pracy i konsultacji technicznych, umo?liwia podejmowanie i realizacj? zlece? w systemie generalnego wykonawstwa. Przejmowanie pe?nej obs?ugi inwestycji, pozwala na sprawn? koordynacj? poszczególnych zada?, skraca czas realizacji, zwalniaj?c jednocze?nie inwestorów z wielu k?opotliwych i czasoch?onnych czynno?ci. Nabyta praktyka i do?wiadczenie s? pomocne w pracach z zakresu specjalistycznych prac konstrukcyjnych. Wprowadzanie nowoczesnych technologii, dostosowanie do nowych trendów w budownictwie, podejmowanie nie typowych zamówie?, owocuje coraz ciekawsz? i pe?niejsz? ofert?. Wszystko to ma na celu utrzymanie wysokiego standardu ?wiadczonych us?ug oraz dalszy wszechstronny rozwój firmy.
   

 

Aktualno?ci

06-12-2011
Wyprzedaz narzedzi zbrojarskich! Szczegó?y w zak?adce og?oszenia.

22-01-2008
Nasza nowa strona jest gotowa i oddana do u?ytku - zapraszamy!

23-12-2006
Wprowadzili?my nowe produkty do naszego asortymentu.

24-11-2005
Dodali?my nowe us?ugi w promocyjnych cenach. Zapoznaj si? z nimi koniecznie!

   
www.agro-bud.com.pl o firmie | oferta | kontakt | ogłoszenia
 
Realizacja : Netcorp